Algemene voorwaarden

In dit document vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor de Diensten van Buro Binding Public Affairs, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60205296. Vastgesteld op 12 april 2018.

Artikel 1.          Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Buro Binding Public Affairs en haar opdrachtgevers, ongeacht welke geleverde diensten het betreft.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.
 4. De voorwaarden welke in de overeenkomst door Buro Binding Public Affairs en haar opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard zijn bindend.
 5. Indien er een vooronderzoek voorafgaat aan de overeenkomst, dan zal Buro Binding Public Affairs de opdrachtgever tijdig en duidelijk op de hoogte stellen omtrent de condities hiervan. Een intakegesprek en plan van aanpak op maat zijn geheel kosteloos en vrijblijvend.

Artikel 2.          Partnership

 1. Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Buro Binding Public Affairs staan, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van Buro Binding Public Affairs in rekening worden gebracht.
 2. Buro Binding Public Affairs verplicht zich zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken in bijvoorbeeld stuur- en projectgroepen, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

Artikel 3.          No cure no pay overeenkomst

 1. Definitie resultaat bereiken: in een no cure no pay overeenkomst worden meetbare resultaten en/of prestatie-indicatoren benoemd, met de daarbij behorende tarieven en betalingsmomenten.

Artikel 4.          Realisatie

 1. De tijdsduur voor realisatie wordt bij benadering opgegeven en nimmer in fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk een bindende tijdsduur is in de overeenkomst is opgenomen. Buro Binding Public Affairs is ten aanzien van realisatie slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende tijdsduur is overschreden, en de opdrachtgever Buro Binding Public Affairs daarna een redelijke tijd tot een nakoming gegund heeft, en bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
 2. Buro Binding Public Affairs heeft een inspanningsplicht om alle overeengekomen opdrachten naar beste vermogen uit te voeren en de afgesproken resultaten te behalen. Buro Binding Public Affairs zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat zo spoedig mogelijk een oplossing kan worden bereikt. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk en de verschillende fasen van een traject.
 3. Buro Binding Public Affairs werkt alleen onder het beginsel van de inspanningsverplichting. De wijze waarop derden, waaronder fondsen en donoren de inbreng beoordelen en bijvoorbeeld wel/niet geld toekennen ligt buiten de verantwoordelijkheid van Buro Binding Public Affairs.

Artikel 5.         Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst is bindend na ondertekening door zowel de opdrachtgever als door Buro Binding Public Affairs. Een ondertekend offerte, een getekende schriftelijke bevestiging of een per email verzonden bevestiging van de opdracht wordt eveneens als een overeenkomst aangemerkt.
 2. Een overeenkomst wordt opgesteld mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. Buro Binding Public Affairs en de opdrachtgever dienen daarvoor de vraagstelling, de aanpak, de omvang en de beoogde resultaten van het project concreet in de overeenkomst te hebben vastgelegd.
 3. De klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden. Er is geen recht op ontbinding als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Artikel 6.          Annulering

 1. De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde en/of de gemaakte voorbereidingskosten. Deze kosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht met overleggen van bescheiden.
 2. Buro Binding Public Affairs heeft het recht een opdracht te annuleren. Onder deze omstandigheden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan Buro Binding Public Affairs.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan zal Buro Binding Public Affairs hierover tijdig overleg plegen met haar opdrachtgever, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen en opnieuw contractueel vast te leggen.
 4. Buro Binding Public Affairs is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 5. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 2a van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 7.          Tarieven

 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Met betrekking tot werkzaamheden welke niet in een (no cure no pay) overeenkomst zijn opgenomen, zal Buro Binding Public Affairs met de opdrachtgever vooraf duidelijke prijsafspraken maken en vastleggen. In geval dit in de praktijk blijkt meer dan 10% te gaan afwijken, wordt dit direct met de opdrachtgever besproken.
 3. Kosten worden nooit in rekening gebracht voor werkzaamheden, welke niet vóóraf als geldende opdracht zijn aanbesteed door de opdrachtgever.

Artikel 8.          Betaling

 1. De verschuldigde vergoedingen brengt Buro Binding Public Affairs de opdrachtgever in rekening middels toezending van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen middels overmaking op de aangewezen bank-giro rekening binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Buro Binding Public Affairs zal na overschrijden van de betaaltermijn een herinnering sturen. Indien deze ook niet wordt voldaan wordt na overschrijden van de betaaltermijn een aanmaning verzonden worden.
 3. Indien deze niet wordt betaald binnen de betaaltermijn is Buro Binding Public Affairs gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, het openstaande bedrag in zijn geheel op te eisen, en hierover een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen.
 4. Wanneer de opdrachtgever, ondanks aanmaning, met betaling nalatig blijft, zal Buro Binding Public Affairs noodgedwongen de vordering uit handen geven. Naast het alsdan verschuldigde is opdrachtgever dan tevens gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Ten aanzien van opdrachten die op zogeheten no-cure-no-pay basis geschieden geldt de betalingstermijn zoals die in de overeenkomst is opgenomen.
 6. Buro Binding Public Affairs heeft het recht de overeenkomst direct te ontbinden of uit te stellen, wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt.

Artikel 9.          Intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht en gebruiksrecht

 1. Op alle door Buro Binding Public Affairs vervaardigde materialen, aantekeningen, voorstellen, adviezen, modellen, rapportages en dergelijke is auteursrecht en de overige rechten van intellectueel eigendom van toepassing.
 2. De opdrachtgever heeft het recht, onder vermelding van het copyright van Buro Binding Public Affairs stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 3. Indien en voorzover blijkt dat de opdrachtgever materialen en/of gespreksmethodes, buiten de overeenkomst om, oneigenlijk gebruikt, is de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Buro Binding Public Affairs verschuldigd van € 25.000,–
 4. Deze boete laat onverlet dat de opdrachtgever daarnaast ten opzichte van Buro Binding Public Affairs volledig aansprakelijk blijft voor alle dientengevolge door Buro Binding Public Affairs geleden en te lijden schade.

Artikel 10.        Vertrouwelijke informatie/Discretie

 1. Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vooraf of tijdens het werkproces verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld tijdens en na uitvoering van de opdracht.
 2. Buro Binding Public Affairs zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien noodzakelijk wordt op verzoek van de opdrachtgever door Buro Binding Public Affairs een geheimhoudingsverklaring getekend.
 3. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen gegevens, die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 11.        Aansprakelijkheid

 1. Buro Binding Public Affairs kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
 2. indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie;
 3. schade die direct of indirect ontstaat door het onjuist interpreteren en/of onoordeelkundig gebruik van de door Buro Binding Public Affairs aangedragen concepten, teksten, voorstellen en adviezen;
 4. verstrekte kennis, informatie, producten of andere zaken die door Buro Binding Public Affairs geleverd zijn.
 5. schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever.
 6. alle situaties en/of schade waarbij er duidelijk sprake is van overmacht.

Artikel 12.        Verwijzingen

 1. burobinding.nl bevat mogelijk verwijzingen naar websites van derden. Buro Binding Public Affairs heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij het gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze betreffende websites van kracht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alsdan wordt hiervan expliciet melding gemaakt.

Artikel 13.        Geschillen

 1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, alvorens een gerechtelijke procedure, arbitrage danwel enige andere procedure voor geschillenbeslechting aan te vangen.
 3. Van een geschil is sprake, indien een van beide partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar maakt.

 

 

Call Now Button